You have probably heard about the discovery of the largest and oldest pyramids in the world in Visoko (Bosnia) and perhaps you would like to visit these magical pyramids, places of power and discover other versatile nature?
Why would you search yourself? Sometimes you can’t see the forest for the trees anymore! Join us on a completely organized Inspiration trip … then you know it is all right!

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord over de ontdekking van de grootste en oudste piramides ter wereld in Visoko (Bosnië) en misschien wil je deze magische piramides, krachtplaatsen bezoeken en andere veelzijdige natuur ontdekken?
Waarom zou je jezelf zoeken? Soms zie je door de bomen het bos niet meer! Ga met ons mee op een volledig georganiseerde inspiratiereis … dan weet je dat het goed is!

The Bosnian valley of Pyramids

In 2005, Semir Osmanagich discovered the existence of the first pyramid in Bosnia, the Pyramid of the Sun. After many investigations, investigations, archaeological research, and the help of scientists and volunteers, this magnificent place has been further exposed. The pyramid of sun is the largest and oldest pyramid of our planet earth.

To make a comparison;
The pyramid of the sun in Mexico is 64 meters high
The great pyramid of Egypt is 137 meters high

The pyramid of the sun in Bosnia is 220 meters highIt is also the only place on earth with the highest energy … 40,000 to 90,000 Bovis, and in some places even above 1 million!
An average person has a light frequency of 8,000 to 15,000 Bovis, but when we are sick or uncomfortable with our energy, this value falls below 7,500. Higher conscious souls will see their value rise to 15,000 Bovis, or higher.

De Bosnische vallei van Piramides
In 2005 ontdekte Semir Osmanagich het bestaan van de eerste piramide in Bosnië, de Piramide van de Zon. Na vele onderzoeken, speurwerk, archeologisch onderzoek, en de hulp van wetenschappers en vrijwilligers is deze magnifieke plek verder blootgelegd. De piramide van zon is de grootste en oudste piramide van onze planeet aarde.

Om een vergelijk te maken;
De piramide van de zon in Mexico is 64 meter hoog
De grote piramide van Egypte is 137 meter hoog
De piramide van de zon in Bosnië is 220 meter hoog

Tevens is het de enige plaats op aarde met de hoogste energie… 40.000 tot 90.000 Bovis, en op sommige plaatsen zelfs boven 1 miljoen!
Een gemiddeld mens heeft een lichtfrequentie van 8.000 tot 15.000 Bovis, echter wanneer we ziek zijn of niet lekker in onze energie, dan daalt deze waarde onder de 7.500. Hogere bewuste zielen zullen hun waarde zien stijgen tot 15.000 Bovis, of hoger.

De vallei met de Bosnische Piramides is met 40.000 Bovis dus echt uniek en daarmee de hoogste en meest energierijke plaats die op onze planeet te vinden is. (lees meer over Boviswaarde, levensenergie en genezing)

With 40,000 Bovis, the valley with the Bosnian Pyramids is truly unique and therefore the highest and most energy-rich place on our planet. (read more about Bovis value, life energy and healing)

In the valley of the Bosnian pyramids we not only find the pyramid of the Sun (1), but also:
2- The pyramid of the Moon
3- The pyramid of Love
4- The Temple of Mother Earth
5- The pyramid of the Bosnian Dragon

In de vallei van de Bosnische piramides vinden we niet alleen de piramide van de Zon (1), maar tevens:
2- De piramide van de Maan
3- De piramide van de Liefde
4- De tempel van Moeder Aarde
5- De piramide van de Bosnische Draak

Additional Facts: The pyramids of Egypt are in one line in the constellation of Orion.
The constellation of the pyramids in Bosnia consist of the Sacred Geometry of 1 large triangle, with a smaller triangle in it. It is said that when we add the stone temple Tumulus (8), we recognize the constellation of the Pleiades straight from above. My own experiences say: 100% true! … but we would like to invite you to experience it for yourself!

Bijkomende feitjes: De piramides van Egypte staan in de constellatie van Orion, op 1 lijn.
De constellatie van de piramides in Bosnië bestaan uit de Heilige Geometrie van 1 grote driehoek, met daarin een kleinere driehoek. Er wordt beweerd dat wanneer we de stenen tempel Tumulus (8) erbij trekken, dat we dan recht van boven gezien de constellatie van de Plejaden herkennen. Mijn eigen ervaringen zeggen: 100% waar! …maar we nodigen je graag uit om het helemaal zelf te ervaren!

Leave a Reply